سنگ کریستال لایبید با ابزار قاشقی با ابعاد 40*50 و ضخامت 8 سانت