سنگ کریستال لایبید با ابزار نیم گرد و ضخامت 7 سانت